چهره های میکرو

برای هرنوع پوستی

امروز صورت خود را رزرو کنید

ارتباط و رد

مواد و پوست برای همه نوع پوست

بهترین ژل مجسمه سازی بیو ، بهترین ژل Evo ، تورنتو ، ON

مراقبت سالم ناخن

BIO SCULPTURE و EVO GEL

LOCATION

93 Collier St.
(خیابان پارک و خیابان کولی)
تورنتو
در M4W 1M1

suzie@pinkave.ca
416 922 0879

یکشنبه دوشنبه
بسته

سه شنبه - شنبه
با تعیین وقت قبلی
10: 00am-6: 00pm

ویزا MASTERCARD ، AMEX ، بدهی
قدردانی - با تشکر از شما ، اما نه. لطفاً در مورد خیابان پینک به کسی بگویید. بهترین نکته ای که می توانید بدهید.