امروز صورت خود را رزرو کنید

بهترین صورت های میکرو جریان ، تورنتو ، ON

چهره های میکرو

چهره اسکالپینگ با انرژی میکرو

ارتباط و رد

ANTI پیری و پوسته های پوستی

DDP، RVB Skinlab، Venom Youth، Toronto، ON

DIEGO DALLA PALMA

عالی بودن RVB SKINLAB

مراقبت سالم ناخن

BIO SCULPTURE و EVO GEL

LOCATION

93 Collier St.
(خیابان پارک و خیابان کولی)
تورنتو
در M4W 1M1

suzie@pinkave.ca
416 922 0879

یکشنبه دوشنبه
بسته

سه شنبه - شنبه
با تعیین وقت قبلی
10: 00am-6: 00pm

ویزا MASTERCARD ، AMEX ، بدهی
قدردانی - با تشکر از شما ، اما نه. لطفاً در مورد خیابان پینک به کسی بگویید. بهترین نکته ای که می توانید بدهید.